STARDARDVEDTÆGT
for en teaterforening


Vedtægter for en teaterforening
- Teaterfagudvalget anbefaler fortsat foreningen som den bedste organisationsform til projekter og små teatre. Det nu hedengangne Teaterrådet udarbejdede en 'standardvedtægt' med små, hjælpsomme kommentarer, som nybagte teaterforeninger gjorde klogt i at følge. Teaterrådets kommentarer er hér  anført i kursiv - bagefter vedtægtens ordlyd har jeg tilladt mig at referere et par af mine egne erfaringer:

Vedtægter for TEATERFORENINGEN ...

§ 1.

Foreningens navn er "TEATERFORENINGEN ...". (Foreningens styrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens foreningsregister.)

§ 2.

Hjemstedet er ... kommune.

Foreningens adresse er indtil videre ... (Hjemstedet kan kun ændres gennem vedtægtsændring.)

§  3.

Foreningens formål er at drive teatervirksomhed, i særlig grad følgende: ... (her specificeres den påtænkte virksomhed, særligt med hensyn til turneteater, børne- og opsøgende teater, anden teatervirksomhed m.v. Husk at evt. sideformål bør anføres som "direkte afledt af hovedformålet" for ikke at skabe mistanke om ikke-almen (rent kommerciel) virksomhed, der kan bringe anerkendelsen som almennyttig forening i fare).

§ 4.

Ved foreningens stiftelse består dens formue af ... (her specificeres aktiver og passiver så udførligt som muligt).

§ 5.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens kulturelle formål, medmindre styrelsen skønner, at medlemsskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Styrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.

§ 6.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Styrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

Foreningen tegnes af 3 styrelsesmedlemmer i forening.

§ 7.

Foreningen ledes af en styrelse på 3 eller 5 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Valgene gælder indtil næste års generalforsamling.

Såfremt foreningen modtager støtte fra Kunstrådet, skal rådet straks orienteres skriftligt om nyvalg med angivelse af de valgtes navn, adresse og personnummer. Samme orientering skal gives primær- eller amtskommuner, hvorfra foreningen modtager støtte.

Styrelsen væ1ger blandt sine medlemmer en formand og en kasserer.

§ 8.

Styrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med den for teatervirksomheden gældende lovgivning og iøvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Styrelsen ansætter den faglige (kunstneriske) og administrative ledelse, som er nødvendig eller påbudt i lovgivningen. Såfremt foreningen modtager støtte fra Kunstrådet, skal lederen og dennes ansættelsesvilkår godkendes af rådet. Ledelsen skal have den kunstneriske frihed, som nærmere beskrives i teaterlovens § 31, stk. 2.

§ 9.

Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev til hvert medlem. De indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i august. Den påhører styrelsens beretning, godkender regnskabet, vedtager eventuelt kontingent for det følgende år, vælger styrelse og revisor, alle for tiden indtil næste ordinære generalforsamling, og behandler andre forslag, som har været angivet i dagsordenen.

Forslag fra medlemmer skal indgives inden 1. juni.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af 1/10 af medlemmerne.

§ 10.

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår er fra den stiftende generalforsamling til den følgende 30. juni.

Regnskabet består af driftsregnskab, status og styrelsens årsberetning.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige støttemidler synes anvendt efter formålet. Såfremt foreningen modtager støtte fra Kunstrådet, skal rådet straks orienteres skriftligt om nyvalg af revisor.

Såfremt foreningen modtager støtte fra Kunstrådet, skal regnskabet med styrelsens og revisors underskrifter indsendes til rådet inden en uge efter generalforsamlingens godkendelse af dette. Rådet kan afkræve styrelse og revisor alle ønskede oplysninger til yderligere belysning af foreningens økonomiske situation og støttemidlers anvendelse.

Modtager foreningen støtte fra primær- eller amtskommuner, skal regnskabet inden samme frist tilsendes disse, og de har samme krav på oplysninger som Kunstrådet.

Kunstrådet kan offentliggøre regnskabet.

§ 11.

Vedtægtsændring kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers mellemrum.

Såfremt foreningen modtager støtte af Kunstrådet, bliver ændringen kun gyldig, hvis den godkendes af rådet. Der skal ansøges om rådets godkendelse, senest når der indkaldes til den anden generalforsamling.

§ 12.

Både over styrelsens møder og over enhver generalforsamling føres en protokol. Såfremt foreningen modtager støtte fra Kunstrådet, kan rådet til enhver tid forlange indsigt i protokollerne.

§ 13.

Ved foreningens opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Formuen anvendes til kulturelle formål efter generalforsamlingsindstilling og efter nærmere beslutning af Kunstrådet samt fra de primær- eller amtskommuner, hvorfra støtte eventuelt er modtaget.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i ... den  /   -20  , hvor som styrelse valgtes: 
... 
... 
... (navne, adresser og personnumre).

Som revisor valgtes 
.... (angivelse af revisors fuldstændige firmanavn og adresse).

På det umiddelbart efter generalforsamlingen holdte konstituerende styrelsesmøde valgte bestyrelsen som sin formand .... og som sin kasserer .... (Hvis styrelsen samtidig ansætter en kunstnerisk leder, angives her dennes navn, adresse og personnummer).

Generalforsamlingens dirigent: 
......  (navn og underskrift).

Styrelsens underskrifter: 
... 
... 
...

NOTER
Vær opmærksom på, at med amternes afskaffelse og regionernes indførelse 2005/06 ændres tilskudsstrukturen og en række paragraffer om tilskud fra disse instanser vil skulle redaktionelt opdateres. Dette kan gøres rent administrativt, men er principielt en vedtægtsændring og skal derfor godkendes af en efterfølgende generalforsamling.

Kunstrådet er den bevilgende instans (der erstattede Teaterrådet), og Teaterfagudvalget under Kunststyrelsen dets administrative enhed. En række afgørelser træffes faktisk-praktisk i Teaterfagudvalget, men er principielt Kunstrådets ansvarsområde.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens godkendelse er mulig, men ikke nødvendig for moms- og A-skatteregistrering af foreningen. Ønskes foreningen skattefritaget som almennyttig virksomhed (det er vedtægten 'gearet' til), skal der ansøges særskilt om dette. Der findes ikke faste regler for foreningens størrelse, men et medlemstal på 15-25 anses normalt af Selskabsbeskatningen som 'minimum' for anerkendelse som egentlig forening.

Lovgivningen om fx bestyrelsesansvar er gældende - og kan være vanskelig at sætte sig ind i. Enkelte af reglerne har jeg redegjort for i en artikel,
Kunstneren som Arbejdsgiver, der også findes hér. Titlen er et link til teksten.

Formålsparagraffen bør angives så bredt som muligt - dog ikke bredere, end at det almennyttige formål stadig er tydeligt. Mange kunstnere, der starter en teaterforening, føler trang til at specificere hvorfor denne teaterforening adskiller sig fra de øvrige og hvorved den i særlig grad kvalificerer sig kunstnerisk. Mit råd er: Lad være... Jo mere der står i formålsparagraffen, desto mere er formålet indsnævret, og ledelsen risikerer at komme i en situation, hvor en naturlig støtteaktivitet til hovedformålet ikke kan realiseres indenfor formålsparagraffens rammer.

Rent praktisk: Foreningens kasserer behøver ikke være samme person som virksomhedens administrator eller regnskabsfører, og der stilles derfor ikke specifikke krav om regnskabsførsel for kassereren
Det kan i små foreninger være vanskeligt at adskille kasse-bestyrer-fukntionen med bogholderi-funktionen, som god regn skabsskik kræver. Det er i en sådan situation klogt i samråd med foreningens revisor at udarbejde en udbetalingsprocedure, som imødegår ulemperne ved at have samme person i bogholderiet og kassen.
Man kan godt ændre fx regnskabsåret - men dette er sjældent hensigtsmæssigt, hvis foreningen modtager/ønsker at modtage offentlige tilskud, der normalt følger teatersæsonen (juli til juni). En del egnsteatre og storbyteatre arbejder dog efter kommunal ansvisning med kalenderår som regnskabsår.
.


hjemigen

.


.